WHY De-AERATORS?

1).ช่วยดึงก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ(Dissolved Oxygen)ออกจากน้ำ เพราะ Oxygenสามารถกัดกร่อน ถังเหล็ก หรือท่อใน Boiler ได้ ต้องไม่ให้ปริมาณ Oxygen เกิน 0.005 cc/liter(0.007ppm)

 

2).ช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำออก ในน้ำป้อน Boiler มักจะมี Bicarbonates และ Carbonates อยู่ เมื่อไอน้ำกลั่นตัว จะเกิดเป็นกรด Carbonic ซึ่งมีความสามารถในการกัดกร่อนมาก

 

3).ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ป้อนเข้าช่วยลดโอกาสในการเกิด ThermalShock จากการขยายและหดตัวของพื้นผิวที่ให้ความร้อนใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำน้อยลงเพราะน้ำป้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น

 

4). ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นอากาศหรือก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นในไอน้ำทำให้เกิดการ สูญเสียประสิทธิภาพด้านความร้อนถึง 4 เท่า อากาศหรือก๊าซที่ไม่ควบแน่นในไอน้ำจะทำให้เกิดฉนวน กันความร้อนปกคลุมพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังท่อ ก๊าซซึ่งมีลักษณะเหมือนฉนวนนี้จะถูกดึงออกโดย Deaerator

 

5). ช่วยให้มีการใช้ Flash Steam ให้เป็นประโยชน์ นำความร้อนของ Flash Steam มาใช้ใหม่ ช่วยลดค่าเชื้อเพลิงในการผลิต ไอน้ำได้โดยตรง

 

6). เป็นจุดรวมน้ำ Condensate จากส่วนต่างของโรงงาน Deaerator เป็นจุดรวมที่สะดวกสำหรับ Condensate ที่หมุนเวียนทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำในโรงงานโดยไม่จำเป็นต้องส่งน้ำ Condensate เข้าถังพักน้ำ Condensate ก่อน Deaerator ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงงาน